Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

19 sierpnia. W 1587 roku Zygmunt III Waza został wybrany królem Polski

Najważniejsze rocznice

Zygmunt III Waza panował w latach 1587-1632.

fot.Marcin Kober/domena publiczna Zygmunt III Waza panował w latach 1587-1632.

19 sierpnia 1587 roku Zygmunt III Waza został wybrany w drodze wolnej elekcji na króla Polski. Panował do 1632 roku.

Sejm elekcyjny, zwołany po śmierci Stefana Batorego w grudniu 1586 roku i zrzeczeniu się przez króla Annę Jagiellonkę praw do korony, rozpoczął się 30 czerwca. Już na wcześniejszym sejmie konwokacyjnym ukształtowały się stronnictwa popierające różne kandydatury. Część możnych, w tym bracia Zborowscy, opowiadała się za wyborem przedstawiciela rodu Habsburgów. Wśród Litwinów istniało z kolei duże poparcie dla elekcji cara moskiewskiego, Fiodora I. Pewna grupa szlachty głosowała zaś za królem „Piastem”, czyli obywatelem Rzeczpospolitej.

Wybrany ostatecznie 19 sierpnia Zygmunt, syn Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy, forsowany był między innymi przez ustępującą Annę Jagiellonkę. Elekcja odbywała się jednak w napiętej atmosferze, grożącej wybuchem wojny domowej. Nie wszyscy uznali nowego króla; już 22 sierpnia zwolennicy Habsburgów doprowadzili do ogłoszenia królem arcyksięcia Maksymiliana.

Obydwaj wybrani kandydaci w pośpiechu zaprzysięgli pacta conventa i ruszyli do Polski. Choć wojska Maksymiliana znajdowały się na terenie Rzeczpospolitej, Zygmunt w grudniu 1587 roku dotarł do Krakowa. 27 grudnia został koronowany. W styczniu Habsburg został pokonany pod Byczyną przez oddziały wierne nowemu królowi. Konflikt w kraju potrwał do wiosny 1589 roku, kiedy odbył się tak zwany sejm pacyfikacyjny. Zwolennicy Habsburga złożyli wówczas przysięgę na wierność Zygmuntowi III.