Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Siemowit II (książę warszawski 1310–1313, wiski i rawski 1313–1345)

Pieczęć Siemowita II.

fot.domena publiczna Pieczęć Siemowita II.

Siemowit II (ur. 1283, zm. 18 II 1345) – książę wiski i rawski, syn Bolesława II mazowieckiego i jego pierwszej żony Gaudemundy Zofii, córki Trojdena, księcia litewskiego.

Zapewne już za życia ojca brał udział w rządzeniu krajem. Ok. 1310 roku otrzymał własną dzielnicę – ziemię warszawską. Po śmierci ojca w 1313 roku bracia przeprowadzili nowy podział – Siemowit dostał wtedy księstwo rawskie wraz z ziemią wiską. Kilka lat później, ok. 1317 roku, doszło pomiędzy braćmi do zatargów granicznych, jednak nie wiadomo nic bliższego o tych wypadkach.

Rządy Siemowita przypadły na lata, kiedy Mazowsze musiało po raz pierwszy określić swój stosunek do odbudowanego w 1320 roku Królestwa Polskiego oraz krzepnącego państwa zakonnego, którego stolicą od 1309 roku stał się Malbork. Siemowit wraz z bratem Trojdenem I tworzyli na Mazowszu obóz nastawiony na współpracę z Koroną.

Jeszcze w czasie obejmowania tronu halicko-włodzimierskiego w 1323 roku przez Bolesława, syna Trojdena, stosunki polsko-mazowieckie układały się dobrze. Współpraca ta została zerwana po najeździe sprzymierzonych z Polską Litwinów na ziemie mazowieckie. Późniejsza wojna polsko-mazowiecka z 1327–1328 roku była konsekwencją tych wydarzeń. Najprawdopodobniej wybuchła ona z powodu odmowy złożenia hołdu Władysławowi Łokietkowi przez książąt mazowieckich i pchnęła ich do sojuszu z Zakonem. Rok później z niejasnych powodów doszło jednak do wojny książąt mazowieckich z Zakonem i Janem Luksemburskim, królem Czech. W jej wyniku Mazowsze zostało dotkliwie zniszczone.

Najprawdopodobniej wydarzenia te były przyczyną zachowania neutralności w konfliktach polsko-krzyżackich z lat 1330–1331, jednakże podczas zawierania pokoju kaliskiego przez Kazimierza III Wielkiego w 1343 roku Siemowit wraz z pozostałymi książętami Mazowsza był stroną tego traktatu. Po jego bezpotomnej śmierci (nie miał też żony) władztwo objęli bratankowie, synowie Trojdena – Siemowit III i Kazimierz I.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m. in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m. in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.