Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Trojden I (książę czerski 1310-1341, książę warszawski 1313-1341)

Trojden w wyobrażeniu Matejk (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Trojden w wyobrażeniu Matejk (fot. domena publiczna)

Trojden I (ur. ok. 1284/1286, zm. 13 III 1341) – książe sochaczewski, czerski i warszawski, syn Bolesława Il mazowieckiego i jego pierwszej żony Gaudemundy Zofii, córki Trojdena, księcia litewskiego.

Zapewne jeszcze za życia ojca brał udział w rządach w dzielnicy czerskiej i sochaczewskiej (od ok. 1310). Usamodzielnił się w pełni oraz otrzymał księstwo warszawskie po śmierci ojca w 1313 r. Na okres rządów Trojdena i jego braci przypada trudny czas wyborów pomiędzy lojalnością wobec odbudowanego Królestwa Polskiego a okrzepniętego już państwa krzyżackiego. Wraz z bratem Siemowitem II tworzył na Mazowszu obóz nastawiony na współpracę z Koroną. Zacieśnianiu stosunków z Polską sprzyjała sprawa sukcesji na tronie halicko-włodzimierskim po wygaśnięciu tam rodzimej dynastii.

Władysław I Łokietek, korzystając z bliskiego pokrewieństwa synów Trojdena z książętami ruskimi, obsadził w 1324 r. tron włodzimierski Bolesławem, który przybrał imię Jerzy. Rozpoczęło to politykę Łokietka, zmierzającą do zacieśnienia związków z Mazowszem. Jednakże już rok później nastąpił w nieznanych okolicznościach najazd sprzymierzonych z Polska Litwinów na dzielnice Wacława. To z kolei spowodowało w 1325 r. zawarcie przez Trojdena i jego braci układu z Krzyżakami w Brodnicy o pomocy i wieczystym pokoju. W następnych latach doszło do wojny polsko-mazowieckiej, której przyczyną była zapewne odmowa złożenia hołdu Władysławowi Łokietkowi z ziem mazowieckich. Konflikt ten skłonił książąt mazowieckich do szukania pomocy u Krzyżaków. Z nieznanych powodów rok później, tzn. w 1329 r., wybuchła wojna książąt mazowieckich z Krzyżakami i Janem Luksemburskim.

Zainteresowanie stron skupiało się głównie na dzielnicy Wacława, jednakże i księstwo Trojdena nie uniknęło zniszczeń. Plany Zakonu i Czech zmierzające do uzależnienia Mazowsza (szczególnie po zhołdowaniu Wacława w Płocku w 1329) pchały Trojdena i Siemowita w stronę Polski. W wojnie toczonej między Krzyżakami a Mazowszem na przełomie 1329/30 r. Łokietek był sprzymierzeńcem Trojdena i Siemowita, jednakże ci utrzymali neutralność w czasie wojny polsko-krzyżackiej 1330-1331 r. W dzielnicy Trojdena toczył się też proces polsko-krzyżacki rozpoczęty w 1339 r. i zakończony tzw. pokojem kaliskim w 1343 r. Trojden był żonaty z Marią, córką Jerzego I, księcia halicko-wlodzimierskiego. Miał czworo dzieci, w tym Bolesława-Jerzego, Siemowita III i Kazimierza l. Po jego śmierci księstwo przypadło w dziale synom Siemowitowi III i Kazimierzowi I.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m. in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.